98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 22 de febrer de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 22 de febrer de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 22 de febrer  de 2018.

sala de plens

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

DIA: 22 febrer de 2018

HORA: 19.00 h

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

 

. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:  1/18, de 25 de gener de 2018

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

  1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA D’HISENDA

1.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al tercer trimestre del 2017.

1.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al tercer trimestre del 2017.

1.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.

1.1.04. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al quart trimestre del 2017.

1.1.05. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al quart trimestre del 2017.

1.1.06. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.

1.1.07. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 15 de febrer de 2018, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost per crèdit extraordinari núm. 2/2018.

 

  1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

2.1. REGIDORIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria d’actuacions de les campanyes realitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca, durant l’any 2017, al municipi.

  1. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

3.1. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

3.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 15 de febrer de 2018, relatiu a l’aprovació del Conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes, per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix; i nomenament de representants a la comissió de seguiment, Sra. Rosario Ramírez Pastora, regidora de Medi Ambient i Sra. Rosa María Asencio Monserrat, tècnica de Medi Ambient.

 

  1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

4.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 15 de febrer de 2018, relatiu a l’aprovació del Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2018.

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  2. MOCIONS

6.1.01. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 7 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 1.984, perquè l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doni suport a la vaga feminista del pròxim 8 de març.

6.1.02. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 7 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 1.994, en suport al dret a morir dignament.

6.1.03. Moció presentada per la Sra. Isabel Marcos Crego, regidora no adscrita, en data 8 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.066, de suport a la vaga feminista del 8 de març de 2018.

6.1.04. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 8 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.104, per donar suport a la vaga feminista del 8 de març.

6.1.05. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 8 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.108, per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

6.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 8 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.141, per donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT el dia 8 de març.

6.1.07. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, en data 8 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.143, per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a l’any 2018.

6.1.08. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 9 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. 2.201, per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.

  1. PRECS I PREGUNTES