98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal extraordinari de Sant Andreu de la Barca del 29 de maig de 2020

Àudio del Ple Municipal extraordinari de Sant Andreu de la Barca del 29 de maig de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 de maig de 2020

Sala Plens Ajuntament SAB 03

1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Pronunciament sobre la urgència del Ple extraordinari i urgent.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient núm. 2/2020, de modificació del pressupost per crèdit extraordinari, suplement de crèdit, transferència de crèdit de diferent àrea de despesa i ampliació de crèdits.

1.3. Delegació en la Junta de Govern Local, de l’establiment o modificació dels preus públics que siguin necessaris per a la prestació d’un servei o la realització d’una activitat de competència d’aquesta entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.