98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 d’octubre de 2015

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 d’octubre de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 31 d’octubre de 2015

 

sala de plens

L’ORDRE DEL DIA

DIA: 31 D’OCTUBRE DE 2015
HORA: 10.30 h

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
10/15, de 24 de setembre de 2015

0.0.02. Prendre possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Legislatura
2015-2019), de la Sra. Rosario Ramírez Pastora.

0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1. PRESIDÈNCIA
1.1.01. Designació del portaveu i portaveu suplent del grup municipal del PSC-CP.

1.1.02. Prendre coneixement dels representants del grup municipal del PSC-CP que s’integraran en les Comissions
Informatives de caràcter permanent, creades per acord plenari de data 2 de juliol de 2015.

1.1.03. Prendre coneixement de la designació efectuada pels grups polítics municipals dels representants de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consell Escolar Municipal.

1.1.04. Designació de les representants municipals en el Consell Metropolità de Barcelona.

1.1.05. Designació del representant municipal en l’assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
2.1. REGIDORIA D’HISENDA

2.1.01. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals del municipi de Sant Andreu de la
Barca, per a l’exercici de 2016; i aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2016.

2.1.02. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del fraccionament del reintegrament del
saldo deutor de la liquidació definitiva de la participació dels tributs de l’Estat, de l’exercici de 2013, de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS

4.1.01. Moció presentada per la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat, en data 6 d’octubre de 2015, registre d’entrada núm. 9.850, de suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

4.1.02. Moció presentada pel grup municipal de Convergència, en data 14 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 10.065, per buidar de contingut l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

4.1.04. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de Sant Andreu de la Barca (C’s), en data 15 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 10.252, perquè s’ampliïn les voreres d’alguns carrers de la secció 7a de Sant Andreu de la Barca.

4.1.05. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-E, en data 16 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 10.349, per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi les beques- menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

4.1.06. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 20 d’octubre de 2015, registre d’entrada núm. 10.384, sobre una moció de la PAH del Baix Llobregat Nord envers la Campanya estatal per a exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

4.1.07. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 20 d’octubre de 2015, registre d’entrada núm. 10.385, perquè l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca habiliti com a mínim quatre places d’aparcament enfront de l’entrada del centre de salut La Solana, destinades als seus usuaris.