98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 novembre de 2015

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 novembre de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 de novembre de 2015

L’ORDRE DEL DIA

DIA: 26 de novembre de 2015
HORA: 19.00 h

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

0.0.02. Retre compte de Decrets de l’Alcaldia

 

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1. PRESIDÈNCIA

1.1.01. Designació del Sr. Juan Pérez López, regidor de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç, com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb veu i vot al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.

 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

2.1.01. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2015 del Pressupost únic municipal, en la modalitat de transferències de crèdit de diferents àrees de despesa.

2.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al tercer trimestre de 2015.

2.1.04. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al tercer trimestre de 2015.

 

3. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

3.1. REGIDORIA D’URBANISME

3.1.01. Aprovació inicial de la 38a modificació del Pla general d’ordenació, d’adequació a la Llei 13/2014, d’octubre d’accessibilitat, promoguda per aquesta corporació, i redactada pels Serveis Tècnics Municipals.

3.1.02. Modificació de la designació dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació, com a conseqüència de la composició del nou consistori, arran de les darreres eleccions, la qual estarà constituïda per l’alcalde, Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez; secretari, Sr. Rafael Fernández Ferrándiz; regidora d’Urbanisme, Sra. Eva Prim Canals; regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Circulació, Serveis Generals i Recursos Humans, Sr. Francesc Delgado Comajuncosas i el coordinador d’Urbanisme, com a tècnic, Sr. Miquel Garriga.

 

 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 9 de novembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 10.952, en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta la cultura en l’àmbit local.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 9 de novembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 10.954, amb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere.

5.1.05. Moció presentada pel grup municipal de Convergència de Sant Andreu de la Barca, en data 17 de novembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 11.296, per manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

 

6. PRECS I PREGUNTES