98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 29 d’abril de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 29 d’abril de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 29 d’abril de 2015.

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior:  3/15, de 25 de març de 2015

0.0.02 Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

 

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

1.1.01. Realització del sorteig públic en el termini legalment establert amb l’objecte de designar als Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral per a les eleccions local que es durant a terme el proper dia 24/05/2015, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la Mesa.

 

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

1.2.01. Aprovació de l’annex núm. 2 presentat per l’entitat Banc de Sabadell, SA, en el que es modifica els imports del quadre d’amortització del préstec contractat inicialment, aprovat pel Ple de la corporació de data 30/6/2010, mantenint-se el termini de devolució.

1.2.02. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost per suplement de crèdit i per transferències de crèdit de diferents àrees de despeses núm. 2/2015, que cal finançar amb major ingressos i transferències negatives dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent.

 

2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

2.1. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA

2.1.01. Aprovació de la declaració dels beneficis que a la ciutat de Sant Andreu de la Barca suposarà ser membre de ple dret de la VI fase de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
2.1.02. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a ”L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT”; realizar declaració institucional dirigida als ciutadans plasmant el compromís municipal d’adhesió a l’Estratègia.

 

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS

4.1.01. Moció presentada pel grup municipal D3.0, en data 17 d’abril de 2015, amb registre d’entrada 4168, per a l’elaboració definitiva d’un Reglament de participació ciutadana.

 

5. PRECS I PREGUNTES