98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 28 de maig de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 28 de maig de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 28 de maig de 2014.

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI 28 DE MAIG DE 2014

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de les actes de les sessions  anteriors:
4/14, de data 28 d’abril de 2014
5/14, de data 30 d’abril de 2014
0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.
1. PRESIDÈNCIA

1.1. REGIDORIA D’INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
1.1.01. Aprovació definittiva de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de Sant Andreu de la Barca.
2. SERVEIS GENERALS I  ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA
2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signaatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i  Administracions Públiquess de totes les obligacions  trimestaals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’inforrme d’avaluació del  complimennt dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012,  de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera..

 

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

3.1. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
3.1.01. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Accord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat envers a la “Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptacció als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral”.

3.1.002. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia sostenible local.
4. ASSSUMPTES SOBREVINGUTS
5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 15 de maig de 2014, amb registre d’entrada núm. 3.917, per vetar la cessió dels equipaments públics per a la celebració del Ramadà.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 15 de maig de 2014, amb registre d’entrada núm. 3.918, per instar al Servei Català de Salut a pagar els deutes amb les farmàcies.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 19 de maiig de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.061, per instar a la Generalitat de Catalunya perquè mantingui l’equip de professionals del Servei  d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat, en violència masclista, amb la seva composició actual..

 

6. PRECS I PREGUNTES