98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de març de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de març de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 25 de març de 2015.

Escolta el Ple Municipal.

L’ordre del dia

QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior:   2/15, de 25 de febrer de 2015
0.0.02 Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

1. PRESIDÈNCIA 
1.1. REGIDORIA D’INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1.1.01. Derogar el Document de Seguretat, amb el seus annexos, aprovat pel Ple de data 30 de setembre de  2010; aprovar el Document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal amb els seus annexos  i el Manual de procediments de seguretat de dades de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; crear una Comissió de Seguretat i Subcomissió de Seguretat.


2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

2.1.01. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de l’exercici de 2014, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

2.1.02. Aprovació del Compte de Gestió de la multes de circulació de l’exercici de 2014, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària, Unitat de Multes,de la Diputació de Barcelona.

 

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

4. MOCIONS

4.1.01. Moció presentada per l’Alcaldia, en data 4 de març de 2015, amb registre d’entrada 2547, sobre la denegació d’ordres de protecció contra la violència masclista.

4.1.02. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 16 de març de 2015, amb registre d’entrada 2978, per mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la iniciativa del Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.

4.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 16 de març de 2015, amb registre d’entrada 2979, per donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret del temps.

 

5. PRECS I PREGUNTES