98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de febrer de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de febrer de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 25 de febrer de 2015.
Escolta el Ple Municipal

 

Consulta l’ordre del dia

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01 Aprovació de les actes de les sessions anterior:

13/14, de 18 de desembre de 2014
1/15, de 28 de gener de 2015

0.0.02 Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

1. PRESIDÈNCIA 
1.1. ALCALDIA

1.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la  incorporació de la Sra. Francesca Muñoz Orti al  Grup polític municipal d’ICV-EUiA, des del dia 2 de  febrer de 2015, data en què el portaveu del grup ho  comunica a aquesta Alcaldia.

1.1.02. Designació com a representant de l’Ajuntament de  Sant Andreu de la Barca a la Junta General de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta de Sant  Andreu de la Barca, a la Sra. Francesca Muñoz Orti.

 

1.1.03. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consell Escolar Municipal de Sant Andreu de la Barca, a la Sra. Francesca Muñoz  Orti.

 

2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament  per via telemàtica i amb signatura electrònica a  l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions  trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del  compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat  pressupostària i sostenibilitat financera.
2.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament  per via telemàtica i amb signatura electrònica a  l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les dades corresponents  al període mig de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol,  referides al quart trimestre de 2014.

2.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament  per via telemàtica i amb signatura electrònica a  l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la  Llei orgànica 15/2010, i corresponent al quart  trimestre de 2014.

 

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA 

3.1. REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI
3.1.01. Aprovació provisional de la 37a modificació del Pla General d’Ordenació de Sant Andreu de la Barca, regulació del sòl industrial, promoguda per aquesta corporació i elaborada pels Serveis Tècnics  Municipals de l’Ajuntament.

3.2. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.2.01. Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria  d’actuacions de les campanyes, organitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca, durant l’any 2014.

3.3. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.3.01. Aprovació de les Bases reguladores per a la  sol·licitud i atorgament de subvencions per  l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva per la  contractació de joves en situació d’atur.

3.4. REGIDORIA DE COMERÇ
3.4.01. Fixar, dos dies festius addicionals als vuit d’obertura autoritzats per la Generalitat de  Catalunya al municipi de Sant Andreu de la Barca: el 13 i 27 de desembre de 2015, segons la Llei 3/2014, de 19 de febrer i l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer.

 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya, en data 13 de febrer de 2015, amb registre d’entrada 1305, per a que l’Ajuntament destini una partida per subvencionar la instal·lació de detectors  de fum en vivendes de persones de la tercera edat del municipi de Sant Andreu de la Barca.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 11 de febrer de 2015, amb registre d’entrada 1142, per instar al Govern Espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre societats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre societats.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 13 de febrer de 2015, amb registre d’entrada 1272, per solidaritzar-se amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i donar suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets.

 

6. PRECS I PREGUNTES