98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca 28 de març 2024

Àudio Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca 28 de març 2024

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio i el vídeo del Ple Municipal celebrat el 28 de març.

 

 

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió número A1112024000002, del Ple ordinari de data 29 de febrer de 2024.

1.2. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en espais públics de Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.3. Iniciar el procediment de desnonament administratiu de l’habitatge situat al carrer de Dr. Vila, 31, 3r, 1a de Sant Andreu de la Barca, que es troba ocupat sense el corresponent títol habilitant; i concessió d’un termini d’audiència a les persones interessades, perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.4. Aprovació del Pla municipal d’equitat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2024-2027 de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA

A Favor : FEM, PSC, Som, Partit Popular i En Comu Podem
Abstenció: Vox

1.5. Aprovació de l’adhesió al Programa Passaport Edunauta, en el marc de la crida finançada amb Fons Europeus Next Generation, per al període 2024-2025, mitjançant la signatura de la Carta de Compromís de l’esmentat programa.

APROVADA

A Favor : FEM, PSC, Som, Partit Popular i En Comu Podem
Abstenció: Vox

1.6. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.7. Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona, de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí i laboral temporal, en la categoria de tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, subgrup C1, pel sistema d’oposició.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.8. Autorització al funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Carles García Rocasalva, la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat de professor substitut de la Universitat de Girona, essent la jornada de dedicació de 4,70 hores/setmanals, repartides en dos dies, durant els mesos d’abril a setembre de 2024.

APROVAT 

A Favor : FEM, PSC, Vox, Som i En Comu Podem
Abstenció: Partit Popular

1.9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost número 2/2024, per suplement de crèdit.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.10.Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que consten a la proposta de resolució.

APROVAT PER UNANIMITAT

2. PART DE CONTROL

2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2024DECL000689, 2024DECL000690; 2024DECL001027 i 2024DECL001041, de dates 27 de febrer i 15 i 16 de març de 2024, respectivament.

2.2. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, en data 14 de març de 2024, amb registre d’entrada número E2024005428, per a la remodelació de les places del Parc Vall Palau per a l’accés als bombers.

APROVADA PER UNANIMITAT

2.3. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 15 de març de 2024, amb registre d’entrada número E2024005441, contra l’explotació sexual de les dones.

APROVAT 

A Favor : PSC, Som i Partit Popular
Abstenció: FEM, Vox i En Comu Podem

2.4. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem, en data 15 de març de 2024, amb registre d’entrada número E2024005442, per a garantir la justícia en cas de violència de gènere i sexual.

APROVAT 

A Favor : FEM, PSC, Som i En Comu Podem
Abstenció: Vox i Partit Popular

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 15 de març de 2024, amb registre d’entrada número E2024005448, sobre el Dia Internacional de l’eliminació de la discriminació racial.

APROVADA PER UNANIMITAT

2.6. Assumptes sobrevinguts.
Aprovació inicial de la modificacio pressupost per crèdit extraordinari.

APROVAT
A FAVOR: FEM, VOX, SOM, Partit Popular i En Comú Podem.
ABSTENCIÓ: PSC, 

2.7. Precs i preguntes.