98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 d’octubre de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 d’octubre de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 31 D’OCTUBRE  de 2019

Sala Plens Ajuntament SAB

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta núm. 2019A111000011 del Ple ordinari de data 26 de setembre de 2019.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 22 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019018765, pel qual ens notifiquen la resolució del gerent d’aquest organisme, amb referència 1499/2018, doc. 2142/2019, per la qual, resten assabentats de la interposició, per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, del recurs contenciós administratiu núm. 223/2019, contra la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 4t trimestre de 2018, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 1r trimestre de 2019, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 2n trimestre de 2019, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitada, corresponent al 2n trimestre de 2019.
1.7. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al 2n trimestre de 2019.

1.8. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, corresponent al 2n trimestre de 2019.

1.9. Designació del Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez, com a representant municipal en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-Província.

1.10.Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes locals de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2020, els dies 7 de setembre i 30 de novembre.

1.11.Estimació de les al·legacions núm. 2, 6 i en part la 7, i desestimació de la resta d’al·legacions presentades per DEMASAB, al Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM); i aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

1.12.Ampliació de la delegació en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

Zapatillas salomon Salomon xa pro 3d Salomon outlet Botas salomon Salomon xt wings 3