98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de juliol de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de juliol de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 de juliol de 2019   

Sala Plens Ajuntament SAB 02

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions amb número 8/2019, de 15 de juny, i 9/2019, de 20 de juny.

1.2. Retre compte al Ple de la Corporació dels Decrets següents dictats per l’Alcaldia:

– 2019DECL001326, de 5 de juliol de 2019
– 2019DECL001330, de 5 de juliol de 2019
– 2019DECL001414, de 12 de juliol de 2019
– 2019DECL001436, de 19 de juliol de 2019

1.3. Retre compte al Ple de la Corporació de l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de ratificació del nomenament de nous representants de la Unió General de Treballadors (UGT) del Baix Llobregat al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que ens va ser notificat en data 2 de maig de 2019, amb registre d’entrada número E2019007653.

1.4. Retre compte al Ple de la Corporació de la resolució dictada pel Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en què es dóna per assabentat de la interposició, per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del recurs contenciós administratiu núm. 225/2019 formulat contra la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del Tribut Metropolità (BOPB 24/12/2018), que ens va ser notificada en data 13 de maig de 2019, amb registre d’entrada número E2019008394.

1.5. Retre compte al Ple de la Corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mig de pagament segons el càlcul que contempla el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al primer trimestre de 2019.

1.6. Retre compte al Ple de la Corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei Orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre de 2019.

1.7. Retre compte al Ple de la Corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

1.8. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a la incoació del procediment de resolució i d’intervenció del contracte del servei d’atenció domiciliària, per incompliment culpable de l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL.

1.9. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a l’aprovació de l’encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme el servei d’atenció domiciliària, temporalment, i fins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte.

1.10. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a la incoació del procediment de resolució i d’intervenció del contracte del servei de gestió de l’escola bressol municipal El Trenet, per l’incompliment culpable de l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL.

1.11. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a l’aprovació de l’encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme el servei de gestió de l’escola bressol municipal El Trenet, temporalment, i dins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte.

1.12. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a la incoació del procediment de resolució i d’intervenció del contracte del servei de gestió de l’escola bressol municipal El Cavallet, per incompliment culpable de l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL.

1.13. Ratificació íntegra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juny de 2019, en relació a l’aprovació de l’encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme el servei de gestió de l’escola bressol municipal El Cavallet, temporalment, i fins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte.

1.14. Ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats mitjançant acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Sala Plens Ajuntament SAB 03

1.15. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Sr. Juan Pablo Beas Fernández, i com a suplent la Sra. Montserrat Tobella Canals.

1.16. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, l’alcalde, Sr. M. Enric Llorca Ibáñez, i com a suplent, el regidor, Sr. Juan Pablo Beas Fernández.

1.17. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General, la Sra. Maite Navas Aguayo, i en la Junta Directiva, la Sra. Maite Navas Aguayo i el Sr. Xavier Pla Gómez, de l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de l’Ordal.

1.18. Delegació al Sr. Juan Pablo Beas Fernández de la representació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en l’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

1.19. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Plenari de l’Assemblea del Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions (LOCALRET).

1.20. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí, la regidora, Sra. Rosario Ramírez Pastora.

1.21. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum, la Sra. Saray Cantero García.

1.22. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, la regidora, Sra. Maite Navas Aguayo.

1.23. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el regidor, Sr. Marc Giribet Gavara.

1.24. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a la Red Española de Ciudades Saludables, a la regidora, Sra. Montserrat Tobella Canals, i com a responsable tècnica, la Sra. Isabel Sánchez Sánchez.

1.25. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la Red de Ciudades que Caminan, la regidora, Sra. Isabel Rosa Marcos Crego.

1.26. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la Red de Ciudades por la Bicicleta, la regidora, Sra. Maite Navas Aguayo.

1.27. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord, la regidora, Sra. Isabel Rosa Marcos Crego.

1.28. Aprovació inicial de l’expedient de modificació núm. 6/2019 del Pressupost únic municipal, per crèdit extraordinari.

1.29. Aprovació inicial del Projecte de construcció d’un Pavelló Esportiu, al Complex Esportiu Municipal 11 de Setembre, al carrer de Bonaventura Pedemonte, núm. 25 de Sant Andreu de la Barca, redactat per l’empresa RIOLO ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost de 379.717,99 euros (IVA exclòs).

1.30. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial de Can Canals de Sant Andreu de la Barca, per a l’ampliació d’usos educatiu, sanitari assistencial, esportiu, cultural i d’oficina.

Sala Plens Ajuntament SAB 02

2. PART DE CONTROL

2.1. Assumptes sobrevinguts.
2.2. Precs i preguntes.

Zapatillas salomon Salomon xa pro 3d Salomon outlet Botas salomon Salomon xt wings 3